KONFERENCJA MIGRACYJNA W PARYŻU

W dniach 8 – 9 września 2008 roku w Paryżu odbywała się Konferencja pt: „BUILDING A EUROPE OF ASYLUM”, organizowana przez francuskie Ministerstwo ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej oraz Solidarnego Rozwoju.

Na spotkanie zostali zaproszeni ministrowie odpowiedzialni za sprawy azylu z 27 krajów członkowskich UE, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, a także Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W Konferencji uczestniczy Pan Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz Pani Monika Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej.
Oprócz sesji plenarnej, która odbyła się w poniedziałek przed południem, i która jbyła otwarta dla przedstawicieli mediów, odbyły się trzy posiedzenia tematyczne, na których były omawiane następujące zagadnienia:

1. Praktyczna współpraca w dziedzinie azylu: ocena i perspektywy.
2. Procedowanie wniosków azylowych poza granicami Unii i rozwój solidarności z krajami trzecimi
3. Przyszłość Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego

Prace nad stworzeniem wspólnego europejskiego systemu azylowego rozpoczęto po wejściu w życie Traktatu z Amsterdamu w maju 1999 r., w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej z Tampere. W pierwszym etapie (lata 1999-2005) celem było ujednolicenie ram prawnych państw członkowskich poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm. Cele wspólnego europejskiego systemu azylowego w jego drugim etapie, określone w Programie haskim (2004), będą obejmowały ustanowienie wspólnej procedury azylowej oraz jednolitego statusu dla cudzoziemców, którym udzielono azylu lub ochrony uzupełniającej, a także zacieśnienie praktycznej współpracy między krajowymi organami odpowiedzialnymi za kwestie azylu oraz wzmocnienie zewnętrznego wymiaru azylu.

Wieloletnie doświadczenia państw członkowskich w obszarze azylu, a także praktyczna współpraca i wymiana informacji pomiędzy krajowymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy azylowe, pozwoliły na budowanie spójnego systemu azylowego. Dyskusje panelowe będą dotyczyły wypracowania spójnej, zharmonizowanej, międzynarodowej ochrony oraz podniesienia poziomu solidarności i odpowiedzialności krajów członkowskich w obszarze azylu. Ponadto będzie poddany pod dyskusję Rozdział IV Europejskiego Paktu nt. Migracji i Azylu, który odnosi się do spraw azylowych. Jednym z głównych zagadnień dyskutowanych w czasie konferencji ma być ustanowienie jednolitej procedury azylowej do 2010 (najpóźniej do 2012 r.). Rozważane będą także zadania, forma i organizacja Europejskiego Urzędu Wsparcia, który powinien odpowiadać potrzebom państw członkowskich i wspierać procesy decyzyjne.

Materiały dotyczące konferencji PDF: DOKUMENT

materiały pdf: UNHCR.ORG

Prezydencja francuska http://www.eu2008.fr/

Wyboru materiału dokonał: Robert Mikołajek

Wybór zdjęcia: źródło