SEMINARIUM KOŁA NAUKOWEGO CIRUS, POŚWIĘCONE „NOWYM WYZNACZNIKOM STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW”

Koło Naukowe CIRUS działające w Akademii Obrony Narodowej kontynuując organizowanie seminariów naukowych w tematyce „Bezpieczeństwo – Warto rozmawiać” podjęło się przedsięwzięcia zatytułowanego „Nowe wyznaczniki strategii bezpieczeństwa państw”, które odbyło się w dniu 28 maja 2014 r. w Bibliotece Głównej AON.

Pośród zaproszonych gości byli przede wszystkim dr Darius Juszczak z Columbia University (DELTA Consluting – Kuwait) oraz dr Janusz Kazimierz Tanas z Swinburne University of Technology (Australia). Nie zabrakło także przedstawicieli z Ambasady USA i Australii w Polsce, a także gości z wielu innych ośrodków naukowych w tym m.in. z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych a także Wojskowej Akademii Technicznej.

W całości seminarium podzielone zostało na dwie sesje plenarne. Ceremonii otwarcia towarzyszył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk prof. zw. dr hab. inż. Maciej Marszałek, który to uroczyście otworzył seminarium. Dziekan powitawszy gości, kadrę jak i studentów, wygłosił swe przemówienie, gdzie wskazał przede wszystkim na fakt, że tego rodzaju spotkania są bardzo ważnym elementem dydaktyczno – naukowym. Głos zabrał także Prodziekan ds. naukowych WBN prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kitler, który jednoznacznie wskazał na silę integracji, kształcenia i wychowywania studentów jak i młodych naukowców poprzez właśnie zainteresowanie się sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Pierwszą sesję plenarną: „Strategia a polityka bezpieczeństwa państw”, rozpoczęli od wystąpienia nt.: „Strategia, postęp i równowaga z perspektywy Stanów Zjednoczonych Ameryki i Australii” dr Darius Juszczak i dr Janusz Tanas. To, co najbardziej przykuło uwagę słuchaczy to innowacyjność w prowadzeniu wystąpienia. Był to swego rodzaju wykład na miarę uniwersytetu amerykańskiego, gdzie zawiązała się niezwykle żywa debata z publicznością. Obydwaj prelegenci rozpoczęli od zadania pytania: czy strategia jest rzeczą skomplikowaną? Wskazane zostały jedne z podstawowych pytań w procesie tworzenia strategii: „why? what? when? how?”. Nastawienie menedżerów zajmujących się strategią powinno opierać się na pewnym założeniu, iż sztuką jest móc dać innym dowodzić, a nie samemu tylko sprawować nad tym pieczę – podkreśla dr Janusz Tanas. Zapytawszy publikę o to, jak wyglądać mógłby Twój świat za 100 lat, padały bardzo różne komentarze. Zdarzało się, że na tak proste z pozoru pytanie, niektórzy nie byli w stanie na nie odpowiedzieć. Prelegenci skupili się na jednym z najbardziej chyba istotnych wyznaczników siły państwa, a mianowicie innowacji. Innowacja jest na tyle trudna w drożeniu, że nie w sposób jednoznacznie wskazać na coś, co jest nowe, stworzone od podstaw i użyteczne w całym swym zakresie. Innowacje w sferze myślenia są współcześnie najbardziej pożądane. Znacznie bardziej, aniżeli innowacje technologiczne. Obydwaj prelegenci podkreślili, że w przypadku tworzenia strategii politycy nie odgrywają żadnej roli, a przynajmniej nie powinni odgrywać. Politycy są od mówienia, a nie myślenia – podkreślał dr Janusz Tanas, który wskazał na fakt potrzeby wykorzystywania menedżerów bezpieczeństwa do myślenia innowacyjnego i strategicznego w procesie budowania silnego państwa.

Następnie głos zabrał dr hab. Andrzej Ciupiński (prof. AON), który zaprezentował tematykę „Stany Zjednoczone wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony”. Profesor wskazał na fakt, że coraz częściej pojawiają się głosy mówiące, iż USA nie są już stałym elementem bezpieczeństwa globalnego. Przedstawiona została istota polityki bezpieczeństwa USA wobec kontynentu europejskiego. Obecnie UE określiła siebie jako „globalny” gracz”, co za oceanem wywołało pewną frustrację i powściągliwość USA w stosunku do Europy. Zdaniem Profesora było to podyktowane spadkiem zainteresowania się państw UE modernizacją i rozwojem militarnym krajów członkowskich. Poruszona została także kwestia Grup Bojowych UE.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Jarosław Gryz (prof. AON). Przedstawiona została kwestia „Strategii i zarządzania strategicznego w Polsce. Pojmowanie działań i ich koncepcje”. Profesor Gryz wskazał na problem mówienia o ciągłym tworzeniu systemu bezpieczeństwa narodowego (SBN) w Polsce, który desygnowany jest m.in. poprzez strategię a szerzej strategiczne zarządzanie. Dopóki elementy SBN nie są ze sobą spójne, to koncepcje strategiczne nie będą miały nad wyraz dużego znaczenia. Profesor Gryz zaprezentował także budowę i doskonalenie strategii w procesie zarządzanie strategicznego, gdzie m.in. ustrój polityczny, koncepcje polityczne, prawo a także środki bezpieczeństwa i jego uwarunkowania nadają strategii i dyrektywom kierunki działania. Swoje wystąpienie Profesor zakończył jednym z wielu pytań: jaką rolę powinna odgrywać strategia bezpieczeństwa w kontekście rozwiązań organizacyjnych w państwie?

W drugiej sesji plenarnej, Pani mgr Marzena Żakowska (AON) uwypukliła znaczenie współczesnych zagrożeń państwa i ich implikacje dla możliwości tworzenia strategii bezpieczeństwa państwa. Wieloaspektowość i dynamizm zagrożeń nie pozwala na jednoznaczną i skuteczną reakcję państw w zarządzaniu strategicznym. Jednym z decydujących zagrożeń jest migracja ludności. Pani mgr Anna Wachulak (WAT) w wystąpieniu nt. „Polityka migracyjna a bezpieczeństwo Polski” dokonała syntetycznej analizy owego zagrożenia, ze wskazaniem na niemożność pełnego zidentyfikowania skali tego zjawiska. Realizacja programów wewnątrz państwa, mających na celu zapobiegać nielegalnej migracji, jest jak najbardziej wskazana i najprawdopodobniej będzie rozwijana w przyszłości coraz bardziej. Ostatnim z prelegentów w panelu był Pan Przemysław Zera, który omówił tematykę „Bezpieczeństwo Azji Wschodniej po trzęsieniu ziemi w Japonii”. Omówione zostały zmiany w postrzeganiu zagrożeń naturalnych przez społeczeństwo i władze Japonii. Zmieniona została także polityka prowadzenia Morskich Sił Samoobrony Japonii. Kataklizm jaki spotkał Japonię spowodował znaczące zmiany w sposobie finansowania wydatków na bezpieczeństwo w państwie.

Zwieńczenia seminarium dokonała Pani Prodziekan ds. Studenckich WBN AON, dr Marlena Karnowska – Werner (opiekun KN CIRUS). Niezwykle gromkie brawa i wyrazy uznania popłynęły w stronę gości z USA i Australii, którzy zechcieli podzielić się ze środowiskiem AON – u i nie tylko, wiedzą wyniesioną przez ich szkoły i doświadczeniem zdobytym w praktyce naukowo – zawodowej.

Seminarium towarzyszyła niezwykle przyjemna atmosfera, zwroty w dyskusji i wymiana poglądów, które ukazały że niezwykle ważnym jest organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć, albowiem bez tego nie rozwija się nauka a wraz z nią człowiek. Po raz kolejny KN CIRUS sprostało wyzwaniu w organizacji seminarium i śmiało można powiedzieć, że godnie spełniło swój cel i wywiązało się z założonych przezeń zobowiązań – poszerzania dorobku naukowego i propagowania wiedzy w murach Akademii Obrony Narodowej.

Podziękowania kierujemy także do naszych partnerów: „SKOK Stefczyka”, „Polska Zbrojna”, magazyn „Stosunki Międzynarodowe”, portal „Polityka Globalna.pl”, „MójDoktorat.pl”, „Rembridge.pl”, „Emiddle-East.com”, „e-terroryzm.pl” a także „Centrum Inicjatyw Międzynarodowych” i „Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Obszerna fotorelacja znajduje się na Naszym funpag’u FB: www.facebook.com/kolonaukowecirus

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania!

Opracował: mgr Damian DOMAŃSKI

Zdjęcia: Iga WÓJCIK

aon_konferencja (1)